Sjóðsteymi

Sjóðstreymi 1. nóvember 2022 til 31. október 2023
1.11.2022- 1.11.2021-
31.10.2023 31.10.2022
Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Hagnaður (tap) ársins  ……………………………………….. 1.159.969 15.764.352
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir …………………………………………………………. 6.001.369 2.856.082
7.161.338 18.620.434
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ………………. 10.370.231  (4.538.718)
Birgðir …………………………………………………………….  (3.719.289)  (3.138.146)
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Skammtímaskuldir …………………………………………….  (5.545.978) 2.399.211
1.104.964  (5.277.653)
Handbært fé frá rekstri 8.266.302 13.342.781
Fjárfestingahreyfingar
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ………………  (37.499.185)  (13.981.862)
 (37.499.185)  (13.981.862)
Fjármögnunarhreyfingar
Skammtímalán ………………………………………………… 18.000.620 0
Tekin ný langtímalán …………………………………………. 0 4.860.000
Afborganir langtímaskulda ……………………………………  (837.404)  (692.625)
17.163.216 4.167.375
Hækkun (lækkun) á handbæru fé  (12.069.667) 3.528.294
Handbært fé í byrjun tímabils ……………………………….. 14.003.229 10.474.935
Handbært fé í lok tímabils 1.933.562 14.003.229