Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur 31. október 2023
 Skýringar 31.10.2023 31.10.2022
Eignir
Fastafjámunir 1.6
Áhöld, vélar og tæki ………………………………………….. 33.227.101 13.100.396
Golfbílar …………………………………………………………. 13.719.371 4.125.828
Borhola ………………………………………………………….. 17.739.907 15.962.339
64.686.379 33.188.563
Veltufjármunir
Viðskiptakröfur …………………………………………………. 13.080.163 23.450.394
Birgðir, endursöluvörur ……………………………………….. 6 7.444.450 4.132.496
Vallarvörubirgðir ……………………………………………….. 5.539.015 5.131.680
Handbært fé ……………………………………………………. 13 1.933.562 14.003.229
27.997.190 46.717.799
Eignir samtals 92.683.569 79.906.362
Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé ……………………………………………. 14 51.745.274 50.585.305
Skammtímaskuldir
Yfirdráttur á tékkareikningi ………………………………….. 18.000.620 0
Ógr laun og launatengd gjöld ……………………………….. 15 15.281.890 14.569.364
Ýmsar skammtímaskuldir …………………………………… 16 4.325.814 10.584.318
 næsta árs afborganir langtímaskulda …………………….. 910.517 865.540
38.518.841 26.019.222
Langtímaskuldir
Landsbankinn v/véla ………………………………………….. 17 3.329.971 4.167.375
 – næsta árs afborganir ……………………………………….  (910.517)  (865.540)
2.419.454 3.301.835
Skuldir samtals 40.938.295 29.321.057
Eigið fé og skuldir samtals 92.683.569 79.906.362